Aktuality

Znalci štandardov prístupnosti

Ministerstvo financií SR v súvislosti s rozširovaním povedomia o štandardoch spustilo v roku 2012 pilotný projekt znalectva štandardov. Na základe výsledkov dosiahnutých v teste boli udeľované strieborné a bronzové úrovne znalectva (pokročilý a základný znalec). Pre oblasť znalectva štandardov prístupnosti (§ 14) získali dvaja znalci striebornú úroveň a sedem znalcov dosiahlo úroveň bronzovú. Bližšie informácie o znalcoch štandardov.


Medzi rokom 2008 a 2011 si v prístupnosti najviac polepšilo Ministerstvo zahraničných vecí SR a Puncový úrad SR

Pri porovnaní ratingu prístupnosti medzi rokmi 2008 a 2011 si prevažná väčšina opakovane monitorovaných webových sídiel (povinných osôb) polepšila. Najvýraznejšie bolo zvýšenie v prípade Puncového úradu SR (47,4%) a Ministerstva zahraničných vecí SR (48,2%). Medzi ďalšie webové sídla, ktoré si výraznejšie zlepšili rating prístupnosti tiež patrí Úrad jadrového dozoru SR (41,8%), Úrad priemyselného vlastníctva SR (36,6%). Naopak zhoršenie ratingu o takmer 10% bolo zistené pre Poštový regulačný úrad (-9,6%), Colné riaditeľstvo SR (-8,2%) a Slovenskú agentúru pre cestovný ruch (-7,5%).
Za pozornosť tiež stojí stagnácia a pokles vo vývoji prístupnosti medzi rokmi 2010 a 2011. Po vstúpení výnosu 312/2010 do platnosti, sa tak webové prostredie ukázalo ako nedostatočne pripravené spĺňať nové povinné štandardy. Podrobnejšie výsledky sú uvedené v dokumente o porovnávaní výsledkov pre roky 2008 až 2011 (PDF, 59 kB).


Nová Dubnica získala ocenenie za prístupnosť

V roku 2011 získala Nová Dubnica v sútaži Zlatý erb špeciálne ocenenie za najlepšiu bezbariérovú stránku samospráv. Výsledky sútaže ako aj podrobnejšie informácie o jej pravidlách sú uvedené na stránkach http://zlatyerb.sk/rocnik2011.htm.


Právna norma pre prístupnosť v SR

Rok 2010 predstavoval ďalší dôležitý medzník v systematickom procese vyrovnávania príležitostí prostredníctvom eliminácie bariér v digitálnom prostredí v Slovenskej republike.
Schválenie dokumentu s názvom „Výnos č. 312/2010 Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy“ boli na základe analýzy zapracované do citovaného dokumentu všetky požiadavky v kontexte tzv. minimálnej úrovne (level A) schálených pravidiel Web Content Accessibility Guidelines 2.0.

Dokument na stiahnutie


Pozvánka: Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva ľuďom so zrakovým postihnutím a ich prínos ku kultúrnemu životu spoločnosti

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Vás pri príležitosti 20. výročia svojho založenia pozýva na konferenciu Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva ľuďom so zrakovým postihnutím a ich prínos ku kultúrnemu životu spoločnosti pod záštitou prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča a primátora Bratislavy pána Andreja Ďurkovského s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 • Kedy: 16. a 17. apríla 2010
 • Kde: Primaciálny palác, Bratislava

Na konferencii sa budeme venovať týmto témam:

Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva osobám so zrakovým postihnutím

 1. Operačný program informatizácia spoločnosti a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva osobám so zrakovým postihnutím
 2. Podpora kultúry znevýhodnených občanov
 3. Prístupný internet = brána do sveta kultúry
 4. Moderné knižničné služby
 5. Digitálna televízia – segregácia alebo inklúzia osôb so zrakovým postihnutím?
 6. Muzeá a výstavy pre všetkých
 7. Film nielen pre nevidiacich – audio description
 8. Divadlo prístupnejšie aj nevidiacim ľuďom (projekt Pegas)
 9. Autorské práva a dostupnosť literatúry vo formátoch vhodných pre osoby so zrakovým postihnutím

Prínos ľudí so zrakovým postihnutím ku kultúrnemu životu spoločnosti

 1. Budúcnosť Dní Mateja Hrebendu – autorská a interpretačná súťaž
 2. Hudba amatérsky i profesionálne
 3. Výtvarné umenie očami i rukami ľudí so zrakovým postihnutím
 4. Divadlo nevidiacich aj pre vidiacich
 5. Publicistika písmom a hlasom ľudí so zrakovým postihnutím

POZOR: Právna norma pre prístupnosť sa bude meniť

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania už v poradí druhú novelu výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Medzirezortné pripomienkové konanie prebiehalo od 5. do 25. marca 2010.

Súčasný návrh má znenie:
V § 14 sa za slovo „7.4,“ vkladajú slová „8.2, 8.3,“, za slovo „12.4,“ sa vkladajú slová „12.5, 13.1, 13.3 písm. a),“, za slovo „13. 6,“ sa vkladá slovo „13.11,“ a za slovo „13.14,“ sa vkladá slovo „13.15,“.

Tieto zmeny sú uvedené v prílohe č. 1 „Štandardy prístupnosti webových stránok". Všetky navrhnuté zmeny sú koncipované tak, aby smerovali k harmonizácii s dokumentom WCAG 2.0.
Tento proces však nemožno považovať za úplne uzavretý, pretože ďalším krokom musí byť rozpracovaný dokument, ktorý bude zapracovaný aj do zákona pre oblasti prístupnosti dynamických webových aplikácií v nadväznosti na dokument (WAI-ARIA).

Viac informácií o prístupnosti Rich Internet Applications.

Aké zmeny nás čakajú (výber)?

Ovládateľnosť z klávesnice

8.2 Poskytuje sa jednotný a jednoznačný mechanizmus ovládania z klávesnice.
8.2.1 Všetky funkcie obsahu ako aj všetky položky a aktívne prvky na webovej stránke je možné obsluhovať a riadiť prostredníctvom klávesnice.
8.2.2 Ak je presun na určitý prvok vykonatelný prostredníctvom klávesnice, je vykonatelný aj presun z daného prvku. Ak sú k tomuto presunu potrebné iné klávesy ako tabulátor s nezmenenou funkciou, šípky a podobne, je používateľ poučený o spôsobe presunu aktívneho zamerania mimo daného prvku.

8.3 Poskytuje sa viditeľné zameranie kurzora.
8.3.1 Pre každé používateľské rozhranie ovládané z klávesnice sa poskytuje viditeľné zameranie kurzora a to najmä pre identifikáciu aktívneho zamerania navigačných prvkov.

Inteligentné formuláre

12.5 Pri manuálnom vypĺňaní formulárových prvkov sa overuje správnosť obsahu.
12.5.1 Ak je pri zadávaní textu alebo iného obsahu do príslušného vypĺňateľného prvku automaticky zistená chyba, chybná položka sa zreteľne označí a chyba je používateľovi popísaná vo forme textu.

Názvy stránok

13.15 Webová stránka má zmysluplný názov, ktorý vystihuje jej obsah a účel.
13.15.1 V HTML obsahuje prvok <title> v časti <head> výstižný názov konkrétnej webovej stránky, ktorý popisuje jeho obsah, zmysel alebo funkcionalitu, a to aj v súlade s celým webovým sídlom.


Pokuty za „neprístupnosť“ klesli o tisíce eur

Zákonom č. 570 z 1. decembra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v rámci Čl. I číslo 23 uvádzajú zmeny pre § 10 odsek 1, písmeno b nasledovne: „(1) Ministerstvo uloží pokutu od 2 000 eur do 25 000 eur povinnej osobe, ktorá je správcom, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods. 4 písm. d), e) a i) a ostatným povinným osobám, ak porušia povinnosti ustanovené v § 3 ods. 6 písm. a) až c) a v § 5 ods. 3 písm. a) a b). Uvedením znením sa mení pôvodná výška pokút z 500 000 Sk (16596,96 Eur) do 1 000 000 Sk (33193,92 Eur).
Z uvedeného vyplýva, že výška najnižšej pokuty pre zodpovedné osoby za neprístupné elektronické prostredie webových stránok klesla po novelizácií zákona o viac ako 14 500 Eur.

Ak by sa štát rozhodol pokutovať vybral by milióny od povinných subjektov

Za rok 2009 sa podľa našich zistení jedná o minimálne 200 povinných osôb štátnej správy a územnej samosprávy, ktorým mohla byť za oblasť prístupnosti udelená pokuta.
Celková výška pokút by tak v základnej sadzbe presiahla viac ako 100 000 000 Sk čo predstavuje 3 319 392 Eur.
Pri podrobnom hodnotení všetkých povinných osôb zo zákona by sa podľa našich predpokladov mohlo jednať až o desiatky miliónov Eur iba za porušovanie štandardov podľa §14 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. septembra 2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Podrobná štúdia prístupnoti vybraných 300 webových stránok v SR

Koncom roka 2009 a v prvej polovici roka 2009 vykonalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých hodnotenie prístupnosti 300 webových stránok verejného i privátneho sektora.
Výsledky hodnotenia ako aj rebríčky sú spracované v dokumente:
Správa o prístupnosti za monitorované obdobia v rokoch 2008 a 2009 formát PDF, 6686 kB, odkaz smeruje na FTP portálu informatizacia.sk (6,6 MB)


Výsledky prístupnosti webových stránok v Slovenskej republike z prvého monitorovania počas roka 2008

V prvej polovici roka 2008 vykonalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých hodnotenie prístupnosti webových stránok verejnej správy.
Výsledky hodnotenia sú spracované v dokumente:
Správe o prístupnosti webových stránok vo verejnom a privátnom sektore za prvé obdobie monitorovania počas roka 2008. formát pdf (1,6 MB)

Výsledky monitorovania prístupnosti webových stránok v Slovenskej republike v roku 2007

V druhej polovici roku 2007 vykonalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých hodnotenie prístupnosti webových stránok verejnej správy.
Výsledky hodnotenia sú spracované v Správe o prístupnosti webových stránok vo verejnom a privátnom sektore za rok 2007. formát pdf (2,4 MB)

Monitoring prístupnosti sa realizoval na základe Výnosu č.1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý v § 12 s názvom "Prístupnosť webových stránok“ definuje povinné požiadavky prístupnosti webových stránok, a na základe metodického pokynu k tomuto výnosu.

Žial samotné výsledky monitoringu nepriniesli pozitívne zistenia.

Všetky kontrolné body a pravidlá prístupnosti v plnom rozsahu v rámci celej prieskumnej vzorky (200 webových portálov) splnili iba 4 nasledovné webové sídla (2 % z celkového počtu):

Pri ďalšej analýze získaných výsledkov, sme dospeli k záveru, že ďalších 19 % webových sídiel z celkového počtu porušuje pravidlá prístupnosti iba v niektorých aspektoch (bez výskytu výrazného porušenia pravidla).

Na základe vyššie uvedeného však nemožno vysloviť tvrdenie, že 79,5% webových stránok (t.j. 159 z celkového počtu 200) je v podmienkach Slovenskej republiky neprístupných.

Môžeme však konštatovať, že tieto webové stránky majú v niektorých aspektoch prístupnosti výraznejšie nedostatky, čím je ohrozená bezproblémová prístupnosť pre znevýhodnených používateľov. Pri skúmaní rozsahu porušenia jednotlivých pravidiel prístupnosti sme dospeli k záveru, že celkovo je približne 9% webových sídiel ťažko prístupných, prípadne pre niektorých používateľov úplne neprístupných.

Automatický on-line nástroj "Watchfire WebXact" pre hodnotenie prístupnosti nefunguje.
Projekt preberá spoločnosť IBM

Od 01.02 2008 osvedčený automatický on-line nástroj pre hodnotenie prístupnosti preberá medzinárodná firma IBM. Znamená to, že produkt "Watchfire WebXact and Bobby Online" už nebude prístupný pre verejné používanie tak ako doteraz. Spoločnosť Watchfire pracuje v úzkej spolupráci s IBM v rámci IBM Human Ability and Accessibility Center.

Podrobnejšie informácie: Watchfire - Bobby and WebXact

Najprístupnejšiu webovú stránku má mesto Ilava

V roku 2007 sme hodnotili 75 webových sídiel miest a obcí v rámci súťaže „Zlatý erb“ v kategórií prístupnosť.
Systém hodnotenia vychádzal z udeľovania tzv. „trestných bodov“ pri zistení porušenia niektorého štandardu pre prístupnosť. Obzvlášť citlivo sme hodnotili prístupnosť grafických objektov a ovládateľnosť webového sídla prostredníctvom klávesnice.
Tento rok nás milo prekvapilo spracovanie webových stránok mesta Ilava, ktoré v tejto kategórií skončilo na prvom mieste.
Okrem víťaza považujeme za potrebné vyzdvihnúť aj nasledovné webové stránky, ktoré obsadili ďalšie popredné miesta:

Prístupnosť je povinná už aj na Slovensku

V roku 2006 bol v Slovenskej republike prijatý Zákon o informačných systémoch verejnej správy, ktorý sa odvoláva na jednotlivé štandardy prístupnosti webových stránok.
Medzi povinné požiadavky prístupnosti patrí dodržiavanie pravidiel prístupného webu s prioritou 1 z dokumentu „Web Content Accessibility Guidelines 1.0, a to v nasledovných bodoch: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 9.1, 10.4, 11.4, 12.1, 12.4, 13.6, 14.1, a bodu 8.1 v prípade, ak je funkčnosť dôležitá a zároveň nie je prezentovaná aj na niektorom inom mieste.
Rovnako sa povinnosťou stáva dodržiavanie zásad tvorby prístupných webových stránok podľa materiálu Blind Friendly Web (zo dňa 31.03 2005) s názvom: „Dokumentácia zásad prístupnosti webových stránok pre používateľov s ťažkým zrakovým postihnutím“, a to nasledovných bodov: 5, 7, 9, 10, 11, 13 a 14.

Pozvánka na piaty ročník Medzinárodného kongresu ITAPA 2006

Bliižšie informácie o kongrese nájdete na webovej stránke: www.itapa.sk

Logo projektu Blind Friendly Web

Dňa 25.07 2006 bolo vytvorené nové logo ku projektu Blind Friendly Web. Nové logo Blind Friendly rozlišuje jednotlivé úrovne prístupnosti. Grafický symbol, ktorý sa používal doteraz neposkytoval užívatelom informáciu o danej úrovne prístupnosti webovej prezentácie.

Súťaž Zlatý Erb

Sútaž o najlepšie internetové stránky a elektronické služby samospráv Slovenskej republiky.
viac informácii:Súťaž Zlatý Erb