Katalóg odkazov prístupných webových sídiel

Výsledky v katalógu sú uvedené vo forme rebríčkov a osobitne pre jednotlivé obdobia.
Tieto webové sídla dosiahli podľa metodiky hodnotenia najvyššiu úroveň prístupnosti.

ROK 2011

 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 MF SR (portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 100,00%
2 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 99,00%
3 Mesto Čadca www.mestocadca.sk 98,00%
4 Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk 98,00%
5 Úrad priemyselného vlastníctva SR www.upv.sk 98,00%
6 ÚV SR (Centrálny register zmlúv) www.zmluvy.gov.sk 98,00%
7 Mesto Bojnice www.bojnice.sk 97,10%
8 Mesto Ilava www.ilava.sk 97,10%
9 Mesto Krásno nad Kysucou www.mestokrasno.sk 97,10%
10 Ministerstvo zahraničných vecí SR www.mzv.sk 97,10%
11 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 97,10%
12 Mesto Bytča www.bytca.sk 96,10%
13 Mesto Podolínec www.podolinec.eu 96,10%
14 Obec Priechod www.priechod.sk 96,10%
15 Banskobystrický samosprávny kraj www.vucbb.sk 95,10%
16 Hlavné mesto SR Bratislava www.bratislava.sk 95,10%
17 Mestská časť Devínska Nová Ves www.devinskanovaves.sk 95,10%
18 Mesto Žarnovica www.zarnovica.sk 95,10%
19 MŠ SR (Portál vysokých škôl) www.portalvs.sk 95,10%
20 Najvyšší súd Slovenskej republiky http://nssr.blox.sk/ 95,10%
21 Slovenský ústav technickej normalizácie www.sutn.sk 95,10%
22 Splnomocnenec vlády SR pre informačnú spoločnosť informatizacia.gov.sk 95,10%

Zdroj: Informatizacia.sk


ROK 2010

 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 100,00%
2 Obec České Brezovo www.ceskebrezovo.sk 98,90%
3 Obec Nemčice www.nemcice.sk 98,90%
4 Úrad priemyselného vlastníctva SR www.upv.sk 98,90%
5 Prešovský samosprávny kraj www.vucpo.sk 97,80%
6 Správa štátnych hmotných rezerv SR* www.reserves.gov.sk 97,80%
7 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 97,80%
8 Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk 96,70%
9 IVES (Registre) portal.ives.sk/registre/start.do 96,70%
10 Telekomunikačný úrad SR www.teleoff.gov.sk 95,70%
11 MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 95,70%
12 Puncový úrad SR www.puncurad.gov.sk 95,70%
13 Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,70%
14 Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi www.duch.sk 95,70%
15 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk 95,70%
16 Štátna školská inšpekcia www.ssiba.sk 95,70%
17 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) www.nczisk.sk 95,70%
18 Úrad vlády SR* www.vlada.gov.sk 95,70%
19 Štátna pokladnica www.pokladnica.sk 94,60%
20 Ministerstvo kultúry SR www.mksr.gov.sk 94,60%
21 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk 94,60%
22 Úrad na ochranu osobných údajov SR www.dataprotection.gov.sk 94,60%
23 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk 94,60%
24 Ústavný súd SR www.concourt.sk 94,60%
25 Trnavský samosprávny kraj www.trnava-vuc.sk 94,60%
26 Hlavné mesto SR Bratislava www.bratislava.sk 94,60%
27 Mesto Moldava www.moldava.sk 94,60%
28 Mesto Prešov www.presov.sk/portal/ 94,60%
29 Mesto Trenčín www.trencin.sk 94,60%
30 Obec Šuňava www.sunava.sk 94,60%

Zdroj: Informatizacia.sk


ROK 2009

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k 31.01 2009)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) www.soi.sk 98,9%
2 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 97,8%
2 Slovenská národná knižnica www.snk.sk 97,8%
2 Krajský školský úrad v Bratislave www.ksuba.sk 97,8%
2 Slovenská pedagogická knižnica www.spgk.sk 97,8%
6 Národná banka Slovenska www.nbs.sk 95,7%
6 Protimonopolný úrad SR www.antimon.gov.sk 95,7%
6 Sociálna poisťovňa www.socpoist.sk 95,7%
6 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR www.unms.sk 95,7%
6 ÚV SR (Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny) www.caplovic.vlada.gov.sk 95,7%
6 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 95,7%
6 Ústavný súd SR www.concourt.sk 95,7%
6 Únia miest Slovenska www.unia-miest.sk 95,7%
6 Žilinský samosprávny kraj www.zask.sk 95,7%
6 Mestská časť Dúbravka www.dubravka.sk 95,7%
6 MF SR (Informačný portál o informatizácii spoločnosti) www.informatizacia.sk 95,7%
6 Obec Svätý Anton www.svatyanton.sk 95,7%
18 Rada pre vysielanie a retransmisiu www.rada-rtv.sk 94,6%

Zdroj: Informatizacia.sk


OBDOBIE 2008 II

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2008)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Ústredie ľudovej umeleckej výroby www.uluv.sk 98,9%
2 Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) www.nczisk.sk 97,8%
3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave www.ucm.sk 96,7%
3 Združenie informatikov samospráv Slovenska www.ziss.sk 96,7%
5 Prezídium hasičského a záchranného zboru www.hazz.sk 95,7%
5 Mesto Humenné www.humenne.sk 95,7%
5 Mesto Malacky www.malacky.sk 95,7%

Zdroj: Informatizacia.sk

OBDOBIE 2008 I

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2008)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Ministerstvo financií SR www.mfsr.gov.sk 98,9%
1 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu www.skn.sk 98,9%
1 Ústav pamäti národa www.upn.gov.sk 98,9%
4 Centrum právnej pomoci www.legalaid.sk 96,6%
5 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR www.mdptsr.gov.sk 95,5%
5 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk 95,5%

Zdroj: Informatizacia.sk

2007 I

Webové sídla s najvyššou úrovňou prístupnosti (platné k obdobiu 01.12 - 31.12 2007)
 poradie  názov sídla adresa sídla rating prístupnosti
1 Mesto: Nová Dubnica www.novadubnica.sk 100%
2 Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči www.skn.sk 98,9%
2 Mesto: Ilava www.ilava.sk 98,9%
2 Pizza SEO www.pizzaseo.com 98,9%

Zdroj: Informatizacia.sk

2006

Webové sídla vyhovujúce metodike Blind Friendly Web 2.3 v priebehu roka 2006
názov sídla adresa sídla
Bratislava: Oficiálne stránky Hlavného mesta SR www.bratislava.sk
Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.dubnica.sk
Občianske združenie eSlovensko. www.eslovensko.sk
Ilava: Oficiálne stránky mesta www.ilava.sk
Nová Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.novadubnica.sk
Pizza SEO: Efektívny web www.pizzaseo.com
Sociálna Poisťovna www.socpoist.sk
Štúdio webRing www.webring.sk
Dubnica: Oficiálne stránky mesta www.dubnica.sk

Aká je prístupnosť Vašej webovej stránky (sídla)?

Akým spôsobom sú webové stránky (sídla) hodnotené?