O projekte Blind Friendly Web

Popis projektu Blind Friendly Web

Iniciatíva Blind Friendly Web vznikla ako jeden z výstupov kurzov obsluhy výpočtovej techniky pre zrakovo postihnutých. Na týchto kurzoch sme zistili, že mnoho webových stránok je pre používateľov so zrakovým postihnutím neprístupných a teda nepoužiteľných. Aby bolo možné používateľov so zrakovým postihnutím na používanie webu školiť a tí potom mohli webové stránky používať, bolo potrebné s týmto stavom niečo urobiť.

Metodika Blind Friendly okrem užívatelov so zrakovým postihnutím akceptuje vo svojich pravidlách aj iné znevýhodnené skupiny užívatelov (napr.: užívatelov s telesným postihnutím, užívatelov, ktorí nepoužívajú majoritný internetový prehliadac, a taktiež užívatelov s alternatívnymi zobrazovacími zariadeniami).

Našim riešením je:
  • mapovanie stránok, ktoré sú pre zrakovo postihnutých prístupné, a ich umiestnenie do katalógu Blind Friendly
  • vytvorenie a priebežná aktualizácia metodického návodu pre tvorcov webu
  • osvetová činnosť - prezentácie projektu na seminároch, konferenciách, aktívna účasť v porotách súťaží

Ide o prvý projekt v SR, ktorý vznikol z iniciatívy Občianskych združení:

Významná podpora projektu: Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Česká republika (www.blindfriendly.cz).

Čo je našim cieľom

  1. umožniť ťažko zrakovo postihnutým používateľom ľahšiu orientáciu na webových stránkach pomocou portálu prístupných stránok
  2. poukázať na princípy bezbariérového webu a dosiahnuť dodržiavanie týchto princípov.

Našou snahou je, aby si každý tvorca stránok mohol test vykonať sám, pretože on je tým, kto test môže vykonať veľmi rýchlo, keďže svoj web pozná veľmi dobre.

Odmenou za snahu o sprístupnenie môže byť nielen prestížna značka "Blind Friendly", ale predovšetkým rozšírenie okruhu návštevníkov stránok a to nielen o ťažko zrakovo postihnutých používateľov.

Dodržaním pravidiel Blind Friendly nepomôžete len ťažko zrakovo postihnutým, ale taktiež inak handicapovaným používateľom, napríklad všetkým, ktorí nemôžu pri práci na počítači používať myš.

Čo v oblasti prístupnosti ponúkame?

  • testovanie webových stránok z hľadiska prístupnosti pre používateľov so zdravotným postihnutím (základný, rozšírený a užívatelský test)
  • konzultácie ohľadom prístupnosti webových stránok pre zrakovo postihnutých prostredníctvom e-mailu: blindfriendly@blindfriendly.sk
  • zaradovanie webových prezentácií do on-line katalógu Blind Friendly Web v prípade splnenia jednotlivých podmienok prístupnosti
  • odborné semináre pre tvorcov webových stránok a tiež pre širokú verejnosť, ktorá sa touto problematikou zaoberá
  • ucelenú metodiku Blind Friendly Web s Metodickým návodom a ďalšie informácie o problematike bezbariérového webu

Logo UPC - Chello
Rýchle pripojenie na testovanie stránok nám poskytuje UPC Chello.